Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

WITBOEK Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dit is een belangrijke nieuwe formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De Vlaamse Regering formuleert in het Witboek doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren.

Het uiteindelijke Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal bestaan uit een strategische visie en een operationaliseringsprogramma in de vorm van een set beleidskaders. Het zal de strategische krachtlijnen schetsten voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia en de basis vormen voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s.

Inhoudelijke krachtlijnen

De Vlaamse Regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag  beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. 

De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen. In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoogbouw gekozen wordt om een sterke verdichting te realiseren.  

Verder traject

De Vlaamse Regering legt dit witboek voor advies voor aan de lokale besturen (gemeenten en provincies), de adviesraden (SARO/MINA + SERV + SALV + MORA) en het College van voorzitters van gebiedswerkgroepen. Zij kunnen tot 13 februari advies uitbrengen. Parallel loopt een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) om de impact van de beleidsvoorstellen te analyseren en een strategische milieubeoordeling (SMB). De SMB is beschikbaar tegen 31 januari 2017 opdat de resultaten kunnen worden meegenomen bij de opmaak van de kaders. In maart volgt een partnerforum en worden de tussentijdse beleidskaders getoetst op de beleidsatria lokale besturen. 

Departement Omgeving brengt tegen de zomer van 2017 vervolgens de verschillende bouwstenen uit consultatie en partnerschap samen in één coherent ontwerp-BRV. Het uitgangspunt is de strategische visie waar nodig bij te stellen vanuit in de consultatie aangehaalde aandachtspunten. De teksten van de beleidskaders zijn een resultaat van het samenwerkingsproces met het partnerschap. 


 

Lees het Witboek (2016)

      brochure      -      integrale tekst

brochure in english
brochure en français

Strategische Milieubeoordeling BRV

De opmaak van het BRV verloopt via de mijlpalen Groenboek, Witboek en (ontwerp-)BRV. Het proces van de milieubeoordeling loopt parallel met dit proces en streeft naar een continue verfijning en verdieping van de beoordeling zoals het proces van het BRV zelf vordert. Lees het rapport.