Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

Beleidskader: Ruimtelijke ruggengraat voor een internationaal concurrentiële economie

De ruimtelijke ruggengraat is het geheel van onderling sterk verbonden concentraties van menselijk kapitaal, economische concentraties, internationale instellingen en metropolitane voorzieningen dat via internationale knooppunten en continentale verbindingen Europees en mondiaal is ingebed. De ruggengraat is de ruimtelijke basis voor een competitieve kennis-georiënteerde Vlaamse economie en is dus belangrijk voor de verdere uitbouw ervan van Vlaanderen als innovatieve regio van wereldformaat.

Voor het versterken van de ruimtelijke ruggengraat zet het Vlaams ruimtelijk beleid in op (1) een ambitieus ontwikkelingsprogramma voor de internationale knooppunten en hun omgeving. De focus ligt hierbij eerst op de luchthaven Brussels Airport (Zaventem) en de inplanting ervan in de ruimere omgeving en (2) de ontwikkeling van metropolitane hefboomplekken en een aantal goed gelegen knooppunten op de corridors tussen de internationale en metropolitane knooppunten. Een metropolitaan vervoerssysteem moet de verbindingen tussen deze plekken waarborgen. Het behoud en waar mogelijk versterking van leefkwaliteit en open ruimte is bij deze ontwikkelingen steeds een inherente opgave.