Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor november 2015

Ruimte Vlaanderen heeft voor het eerst het stedelijk hitte-eilandeffect voor heel Vlaanderen in beeld gebracht. De kaart toont aan dat, in tegenstelling tot wat de term laat vermoeden, het hitte-eilandeffect zich niet beperkt tot de grootsteden.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 19 november 2015 twee wijzigingsbesluiten met betrekking tot stedenbouwkundige vergunningsplicht. Hierdoor breidt de lijst van hoofdfuncties uit, waardoor meer functiewijzigingen vergunningsplichtig worden. In zonevreemd gebied worden enkele zaken vergunbaar die dat voorheen niet waren.

Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen van 'algemeen belang'. De gewijzigde regelgeving is van toepassing op vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf 22 november 2015.