Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

09.06.2015
Zonevreemde kwalificering van woningen in niet-geordende woonuitbreidingsgebieden

In het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 16/12/2014 wordt uitdrukkelijk gesteld dat woningen die geen deel uitmaken van een groepswoningbouwproject en in een niet-geordend woonuitbreidingsgebied liggen (BPA, RUP, verkaveling), zonevreemd zijn. Hoewel we de betrokken woningen in het vergunningenbeleid tot nu toe als zone-eigen hebben beschouwd, houdt de argumentatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen juridisch steek. We moeten dan ook rekening houden met dit correcte en duidelijke standpunt.

Wat betekent dat in de praktijk?

Aangezien de woningen zonevreemd zijn, gelden de basisrechten zoals ze bijvoorbeeld ook in agrarisch gebied gelden: herbouwen, verbouwen of uitbreiden kan onder bepaalde randvoorwaarden.

Omdat de mogelijkheden ruim zijn, maakt het voor veel werken die eigenaars van bestaande woningen in woonuitbreidingsgebieden willen uitvoeren weinig verschil uit of de woning als zonevreemd dan wel als zone-eigen wordt beschouwd.

De vergunningsprocedure en de rechtsgrond voor de beslissing zijn natuurlijk wel verschillend.

Nieuw decretaal initiatief

Onlangs keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Schauvliege een conceptnota over woonreservegebieden goed, waarin een decretaal initiatief wordt aangekondigd waarmee woningen in niet-geordende woonuitbreidingsgebieden in de toekomst als zone-eigen worden beschouwd. In afwachting van een effectieve wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is bovenstaande regelgeving van kracht.