Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

12.01.2016
Wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Op 8 januari 2016 werd het verzameldecreet van kracht, dat verschillende bepalingen omvat inzake omgeving, natuur, landbouw en energie.

Het decreet wijzigt een aantal regels en procedures inzake ruimtelijke ordening, met name over

 1. de procedure inzake stedenbouwkundige meldingen
 2. het indienen van bezwaren
 3. zorgwonen
 4. niet-vergunningsplichtige handelingen
 5. schorsing van de vervaltermijnen van een vergunning
 6. de reguliere procedure

Hieronder vindt u wat die wijzigingen inhouden.


1. Gewijzigd: procedure inzake stedenbouwkundige meldingen

Vroeger kon de gemeente enkel akte nemen van meldingen (en ze opnemen in het vergunningenregister). Voor meldingen verricht na 8 januari 2016 is de gemeente ook verplicht na te kijken of de gemelde handelingen meldingsplichtig zijn en toegelaten. In de meldingsakte kunnen ook voorwaarden worden opgelegd.

Vroeger kon de melder na 20 dagen sowieso starten met de uitvoering van de gemelde handeling. Voortaan moet hij wachten tot hij de aktename van de gemeente ontving. De gemeente heeft daar 30 dagen de tijd voor.

Aktenames van meldingen kunnen voortaan in beroep worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarom is ook een aanplakking ter plaatse verplicht.

Door die wijzigingen zijn de meldingsformulieren licht aangepast. U vindt de aangepaste formulieren hier.

Meldingen verricht vóór 8 januari 2016 volgen de vroegere procedure.

2. Gewijzigd: het indienen van bezwaren

Adviezen, bezwaren en opmerkingen in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan of in het kader van een planologisch attest hoeven niet meer “per beveiligde zending” verstuurd te worden. Voortaan kunnen die schriftelijk en digitaal worden bezorgd. Dat betekent onder meer dat er geen aangetekende verzendingen meer vereist zijn.

Deze wijziging is van kracht op de ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen die werden vastgesteld na 8 januari 2016 en op aanvragen tot planologisch attest die werden ingediend na 8 januari 2016. De aanvraagmodellen voor planologische attesten zijn intussen ook geactualiseerd. U vindt ze hier.

Zie ook
 • Verzameldecreet: artikelen 92-94 (RUP);  artikel 107 (PA)
 • Opgenomen in: (gewijzigd) artikel 2.2.7, 2.2.10 en 2.2.14 VCRO (RUP); artikel 4.4.25 VCRO (PA)

3. Uitgebreid: zorgwonen

Wanneer een woning omgevormd wordt tot zorgwoning, hoeft de 65-plusser of hulpbehoevende bewoner van die woning niet meer in het kleinste deel te wonen. De creatie van een ondergeschikte wooneenheid kan voortaan ook gebeuren met het oog op het huisvesten van de zorgverlener, als de 65-plusser of hulpbehoevende persoon in de hoofdeenheid blijft wonen.

Zie ook
 • Verzameldecreet: artikel 96
 • Opgenomen in: (gewijzigd) artikel 4.1.1, 18° VCRO

4. Uitgeklaard: niet-vergunningsplichtige handelingen

Naast de vergunningsplichtige handelingen (cf. art.4.2.1 van de VCRO, inclusief vrijgestelde handelingen en meldingsplichtige handelingen), zijn er ook niet-vergunningsplichtige handelingen. Voorbeelden zijn het schilderen van een gevel, het gebruiken van een bepaald constructie- of afwerkingsmateriaal, het telen van een bepaalde vegetatie of het verrichten van bepaalde activiteiten die geen inrichting of gewoonlijk gebruik van de grond impliceren (bv. waterskiën in natuurgebied).

Dergelijke handelingen worden niet meer beschouwd als strijdig met de voorschriften van het gewestplan, plannen van aanleg, uitvoeringsplannen of verkavelingsplannen. Provincies en gemeenten kunnen de niet-vergunningsplichtige handelingen ook niet langer omzetten in vergunningsplichtige handelingen via verordeningen.

Zie ook
 • Verzameldecreet: artikel 100 (verordeningen); artikel 102 (strijdigheid)
 • Opgenomen in: (gewijzigd) artikel 4.2.5  VCRO (verordeningen); (gewijzigd) artikel 4.4.1  VCRO (strijdigheid)

5. Nieuw: schorsing van de vervaltermijnen van een vergunning

Tijdens het uitvoeren van een archeologische opgraving, van bodemsaneringswerken of bij een bekrachtigd stakingsbevel wordt de vervaltermijn van de vergunning van rechtswege geschorst voor een maximumtermijn van respectievelijk één, drie en twee jaar. Dat was tot 8 januari 2016 niet het geval, waardoor de vergunning buiten de wil van de aanvrager om kon vervallen.

Zie ook
 • Verzameldecreet: artikel 108-109
 • Opgenomen in: (gewijzigd) artikel 4.6.2 en 4.6.4 VCRO

6. Gewijzigd: reguliere procedure

Vanuit het subsidiariteitsprincipe was het vreemd dat herzieningen of opheffingen van verkavelingen niet door de gemeente werden beslist. Ook was het vreemd dat de gemeenten niet over alle scholenbouwprojecten konden beslissen. Voortaan volgen de aanvragen tot herziening of opheffing van een verkavelingsvergunning, vermeld in artikel 4.6.6. van de VCRO, en de aanvragen voor scholenbouwprojecten en voor de bouw van universitaire instellingen, met inbegrip van internaten en studentenkamerwoningen, de reguliere procedure.

Zie ook
 • Verzameldecreet: artikel 112
 • Opgenomen in: (gewijzigd) artikel 4.7.1 VCRO

De wijzigingen zijn intussen verwerkt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.


Andere wijzigingen naar aanleiding van het verzameldecreet zijn niet onmiddellijk van toepassing en worden later toegelicht.