Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

21.03.2017
Openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren. Het openbaar onderzoek van een ontwerp van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening duurt dertig dagen en wordt minstens aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering keurde op 10 februari 2017, na advies van de Raad van State, definitief de regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen goed.

We stellen de goedgekeurde tekst hier ter beschikkingHet besluit treedt in werking op 1 mei 2017. 

Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid bepaalt: "Artikel 56. Artikel 29 en 30 van dit decreet zijn niet van toepassing op ontwerpen van verordeningen die reeds een eerste maal door de Vlaamse Regering, de deputatie of het college van burgemeester en schepenen zijn vastgesteld voor de inwerkingtreding van de nadere regels rond het openbaar onderzoek, vermeld in deze artikelen."