Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

14.12.2018
Voorontwerp decreet woonreservegebieden

De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de SARO, de Minaraad en de SERV, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden. De regeling helpt de lokale besturen en de Vlaamse Regering de doelstelling realiseren om slecht gelegen juridisch woonaanbod te neutraliseren en zo het ritme van bijkomend ruimtebeslag af te remmen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

- ontwerp decreetstekst

- ontwerp memorie