Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

22.11.2019
Zonevreemde tuincentra kunnen geen planologisch attest meer aanvragen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 november 2019 de regeling die het mogelijk maakt voor historisch gegroeide zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied om een planologisch attest aan te vragen, ook al is hun functie niet vergund.

Deze regeling werd ingevoerd in de VCRO (artikel 4.4.24) via de artikelen 77 en 79 van de Codextrein en is gebaseerd op 3 overwegingen: het historisch gegroeid karakter van de zonevreemde activiteiten, de moeilijkheden om de betrokken tuincentra te herlokaliseren en de inpasbaarheid van hun activiteiten in de agrarische context.

Het Grondwettelijk Hof stelt dat deze overwegingen niet volstaan en de regeling het gelijkheidsbeginsel schendt doordat er ook andere zonevreemde bedrijven zijn in agrarisch gebied die met hetzelfde ‘ruimteprobleem’ geconfronteerd worden. Het historisch gegroeid karakter verantwoordt het verschil in behandeling met die andere zonevreemde bedrijven niet. Er wordt ook niet aangetoond dat de moeilijkheid om zonevreemde tuincentra te herlokaliseren niet zou gelden voor andere zonevreemde bedrijven. Het argument dat tuincentra niet geherlokaliseerd kunnen worden omwille van de noodzaak van grote oppervlaktes grond voor kweek en doorkweek, is geen voldoende motivering om van het gelijkheidsbeginsel af te wijken, aangezien conditioneren ook toegelaten is.

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat zonevreemde tuincentra niet langer een planologisch attest kunnen aanvragen indien zij niet hoofdzakelijk vergund zijn, zowel voor wat betreft de bestaande constructies, als de functie.

Reeds afgeleverde positieve planologische attesten kunnen de overheid niet langer verplichten tot de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg. Evenmin kan een positief planologisch attest nog als grondslag dienen om in een omgevingsvergunning af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften. Het planologisch attest werd immers afgeleverd op basis van een vernietigde regeling. Gezien de juridische basis van het attest ontbreekt, kan men zich hier niet langer op beroepen. 

Lees het vernietigingsarrest (nr. 179/2019 van 14 november 2019)