Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

14.06.2019
Reservatiestroken en meerwaarde

De Vlaamse Regering heeft op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over de mate waarin bij het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.  Het besluit regelt meteen ook de inwerkingtreding van enkele aangepaste decretale bepalingen over het onderwerp. De regeling rond afstand van meerwaarde wordt daarmee grondig gewijzigd; zo wordt bijvoorbeeld de meerwaarde van alle werken binnen het bestaande bouwvolume voortaan steeds meegerekend in een eventuele onteigeningsvergoeding.

 

Met de zogenaamde “Codextrein” (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van  diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) werd artikel 4.3.8, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd.  De betrokken wijziging was tot hiertoe nog niet in werking.  Artikel 4.3.8, §2 regelde tot hiertoe een volledige afstand van meerwaarde voor alle werken uitgevoerd aan gebouwen of constructies in reservatiestroken.  Een eigenaar van zo’n constructie kon, mits de onderliggende bestemmingsvoorschriften het toelieten en de infrastructuurbeheerder de vergunningsaanvraag gunstig adviseerde, werken uitvoeren aan zo’n gebouw of constructie, maar moest voor de start van de werken een notariële akte ondertekenen waarin hij afstand deed van de meerwaarde die die werken met zich mee zouden brengen.  Bij een eventuele latere onteigening werden de werken dan ook buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van de onteigeningsvergoeding.


Die regeling schrikte eigenaars af om renovaties, beperkte uitbreidingen en dergelijke uit te voeren.  Daarom bepaalde de decreetgever dat in ieder geval de meerwaarde van alle werken binnen het bestaande volume voortaan in rekening zou gebracht worden, en machtigde de Vlaamse Regering om ook de meerwaarde van verdergaande werken deels in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

 

De Vlaamse Regering heeft dat laatste dus gedaan bij uitvoeringsbesluit van 10 mei 2019.  De meerwaarde van beperkte uitbreidingen (tot maximum een kwart van het bestaande volume erbij) wordt voor 75% meegerekend.  De meerwaarde van vrijstaande nieuwbouw, herbouw (behalve bij overmacht) en volume-uitbreiding met meer dan een kwart wordt niet meegerekend.  Er wordt niet meer gewerkt met aktes van afstand van meerwaarde.  Bij herbouw wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt van het gebouw of de constructie voorafgaand aan de afbraak.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering wordt in principe op 1 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, om tien dagen later in werking te treden.  Dan treedt ook de aangepaste decretale regeling in werking.  Het besluit bevat een overgangsbepaling voor lopende vergunningsaanvragen.

 

Na publicatie zal het besluit te vinden zijn op codex.vlaanderen.be, tot zolang is de tekst raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Regering (klik hier)

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 8 oktoberber 2019 tot en met 6 december 2019:

 • Omwille van een vergissing bij het inwinnen van adviezen wordt de lopende raadpleging van de bevolking opnieuw gestart voor de startnota van het GRUP K-R8
  Er worden infomarkten georganiseerd op maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.

 • Adviezen en inspraakreacties die reeds werden ingediend in de periode van 17 sep­tember tot 7 oktober blijven gelden en moeten niet opnieuw worden ingediend.

  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 6 december 2019 via het formulier.

van 27 september 2019 tot en met 25 november 2019:

 • Omwille van een vergissing in de aankondiging van het eerste openbaar onderzoek wordt een tweede openbaar onderzoek georganiseerd van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wachtebeke
  Op dinsdag 22 oktober 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 november 2019 via het formulier.

van 6 augustus 2019 tot en met 4 oktober 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Ebema en omgeving
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 4 oktober 2019 via het formulier.

van 30 juli 2019 tot en met 27 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wondelgem
  Op donderdag 12 september 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 te 9032 Gent.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 27 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Golfterrein Witbos
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille
  Er wordt een infomarkt georganiseerd op maandag 26 augustus 2019, doorlopend van 18u tot 21u in Cultuurcomplex Ispo Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 4 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Rond Ronse
  Op dinsdag 11 juni 2019 van 18u30 tot 20u30 is er een publiek participatiemoment in TIO3, Oscar Delghuststraat 60​ in Ronse.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 2 augustus 2019 via het formulier.

van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019:

van 29 april 2019 tot en met 27 juni 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Ventilus       

van 9 april 2019 tot en met 7 juni 2019:

van 19 maart  2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo