WITBOEK Beleidsplan Ruimte GOEDGEKEURD

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed.

Dit is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Deze beleidsverklaring is de basis voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s.

Het Vlaams ruimtelijk beleid trekt een ambitieus veranderingstraject op gang om het bestaand ruimtebeslag  beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. 

De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen. In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoogbouw gekozen wordt om een sterke verdichting te realiseren.  

De Vlaamse Regering formuleert in het Witboek doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren.

BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

Samen WERKEN AAN DE ruimte van morgen

Ingrijpen in de ruimte is een werk van lange adem. En de gemaakte keuzes uit het verleden blijven de toekomst lang bepalen. Zonder langetermijnvisie en zorg voor continuïteit lukt het niet. Met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen begon Vlaanderen voor het eerst te plannen met een visie op lange termijn. Daardoor werd het ruimtelijk beleid professioneler en gerichter. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil voortbouwen op de robuuste lijnen van het RSV en de lat weer hoger leggen.

De Vlaamse Regering heeft op 28 januari 2011 het proces gestart dat moet leiden tot de vaststelling van een BRV. Ruimte Vlaanderen heeft via burgerparticipatie, partnerdialogen en intensieve samenwerking met de andere beleidsdomeinen grondig nagedacht over het toekomstig ruimtelijk beleid. 

Van Groenboek...

Het Groenboek BRV – dat op 4 mei 2012 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd als basis voor maatschappelijk debat – schetst de ruimtelijke toestand van vandaag, de maatschappelijke uitdagingen die hierop inwerken en een visie en aanzet tot strategieën om hiermee om te gaan. 

Tussen november 2014 en juli 2015 hebben 10 gebiedswerkgroepen aan de hand van concrete vraagstukken de strategieën, concepten en principes uit het Groenboek BRV getest. Met hun bevindingen en aanbevelingen wordt rekening gehouden bij het opstellen van het Witboek voor het Beleidsplan Ruimte.

... NAAR Witboek...

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed.


Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia. Deze beleidsverklaring is de basis voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s.


 © 2016 Ruimte Vlaanderen -