Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Werken aan en rond de woning

ophogen afgraven terreinOphogen of afgraven van het terrein

Een reliëfwijziging is in vele gevallen vrijgesteld van de vergunningsplicht. 

 

Vrijstelling*

Voor een reliëfwijziging is geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied;
 • de aard of functie van het terrein wijzigt niet;
 • het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed;
 • de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter;
 • de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen en mag de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet belemmeren.

Hou ook rekening met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.

Melding*

Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

 


Ondergrondse constructies

De vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen geldt ook voor ondergrondse constructies. In de meest courante gevallen geldt een vrijstelling.

Vrijstelling*

Gebruikelijke ondergrondse constructies bij de woning, zoals een brandstoftank, de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen, een regenwaterput, zijn vrijgesteld.

Let op: de vrijstelling geldt niet als

 • de ondergrondse constructie voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook ligt, 
 • de constructie verder dan 30 meter van de woning geplaatst wordt, 

Melding*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Werken aan en rond de woning

 

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen?

 

renovatie en onderhoud

functie wijzigen

meergezinswoning maken

Verbouwen / Onderhoud

Functiewijziging

 Opsplitsen / Zorgwonen

losstaande bijgebouwen (tuinhuizen, serres,...) 

 uitbreiden

slopen

Losstaande bijgebouwen
(garage, serre, pool-house,...)

Uitbreiden
(veranda, garage, ...)

Slopen

niet overdekte constructies

groen

tuinaccessoires (speeltuig, bbq, brievenbus,...)

 Oprit, vijver, zwembad,...

 Groen en afscheiding

 Tuin accessoires

zonnepanelen en schotelantennes

reliefwijzigingen en ondergrondse installaties

 

Zonnepanelen, schotels

Reliefwijziging en ondergronds

    

checklist vrijstelling

Vrijstelling enkel mogelijk als:

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
  • natuurwetgeving 
 • Niet in:

  • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
  • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
  • de afgebakende oeverzones.
 • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

 • op percelen met beschermde monumenten, 
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
 • in beschermde archeologische monumenten.