Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

3. Aanduiding van gebieden als watergevoelig openruimtegebied met het oog op de bescherming van de belangen van het watersysteem (signaalgebieden) 

Vnl. art. 5.6.8 en 5.6.9 VCRO 

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.

Via het wijzigingsdecreet wordt de mogelijkheid voorzien dat de Vlaamse Regering bij besluit gebieden aanduidt als watergevoelig openruimtegebied.  

Dit beleid bouwt verder op de eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering met betrekking tot signaalgebieden.  

Om eigenaars snel duidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen geven over toekomstige bouwmogelijkheden binnen deze signaalgebieden was er nood aan een afdwingbare oplossing op korte termijn voor de te herbestemmen delen. De procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden die in dit decreet voorzien wordt, zorgt voor deze oplossing. 

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek en heeft als gevolg dat de bij decreet vastgelegde stedenbouwkundige voorschriften (artikel 5.6.8, §3) van toepassing worden, en de voordien geldende bestemming wordt opgeheven. De eigenaars kunnen op basis van een aantal criteria in aanmerking komen voor een vergoeding voor de bestemmingswijziging van hun grond. Momenteel wordt immers geen vergoeding voorzien, wanneer eigenaars geen vergunning tot bouwen krijgen op deze percelen. 

De te volgen procedure werd verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Dit besluit en de bepalingen in de VCRO traden in werking op 9 augustus 2018, waardoor de Vlaamse Regering de volgende stappen kan zetten in de effectieve aanduiding van gebieden als watergevoelig openruimtegebied.

Voor meer informatie: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/benedenscheldebekken/in-de-kijker/aanduiding-watergevoelige-openruimtegebieden-een-stand-van-zaken

Uitgebreide tekst
Terug