Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

12. As-built 

(dit is een technische toelichting voor overheden en beleidsprofessionals. Het omgevingsloket bevat een toelichting op hoofdlijnen voor architecten en bouwers)

VCRO 4.2.7 t.e.m. 4.2.13 

De procedure in de VCRO vertoonde een aantal problemen die een belemmering van de inwerkingtreding met zich meebrachten.  

Het wijzigingsdecreet voorziet in een volledige vervanging van de procedure van het as-builtattest.  

Het wijzigingsdecreet laat uitdrukkelijk volgende combinaties van handelingen toe: 

a) vergunde handelingen met niet-vergunningsplichtige handelingen  
Het spreekt vanzelf dat handelingen die niet vergunningsplichtig zijn, zoals het schilderen van gevels, ook kunnen uitgevoerd worden tijdens de bouw van een vergund gebouw, ook al was dit schilderen niet voorzien in de vergunning. 

b) vergunde handelingen met van vergunning vrijgestelde handelingen  
De vergunde bouwplannen kunnen aangevuld en aangepast worden met vrijgestelde handelingen die zijn opgenomen in het vrijstellingenbesluit van 16 juli 2010. De bevoegde overheid kan de uitvoering van vrijgestelde handelingen immers niet beletten wanneer de constructie reeds gerealiseerd zou zijn zoals vergund. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het wijzigen van niet dragende binnenmuren. 

c) vergunde handelingen met meldingsplichtige handelingen binnen in gebouwen 
Meldingsplichtige handelingen, zoals binnenverbouwingswerken die betrekking hebben op de stabiliteit, kunnen voortaan uitgevoerd worden tijdens het bouwproces.  
Hier gebeuren tijdens het bouwproces vaak kleine wijzigingen zonder stedenbouwkundige impact aan vb. een paar tientallen centimeters opschuiven van dragende binnenmuren.  

Deze combinatie is niet toegestaan als de te combineren handelingen uitdrukkelijk verboden of beperkt zijn in de vergunning. 

Ook een combinatie met stedenbouwkundige handelingen die door een gemeentelijke of provinciale verordening vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn gemaakt, is niet toegelaten. Een combinatie met zorgwonen is ook niet toegelaten. Daarvoor blijft steeds een melding nodig.  

Erkenning van het fenomeen van het metsershaar 
Het wijzigingsdecreet komt via het as-builtattest ook tegemoet aan het probleem van het ‘metsershaar’. Dit is de foutenmarge van enkele centimeters (bij metselwerk vaak bepaald op een halve steen of 10cm) tijdens de uitvoering van de vergunning. Binnen de huidige regelgeving ontbrak een tolerantiemarge, quasi geen enkel bouwwerk kan een exacte kopie zijn van de vergunde plannen.  

De afwijkingen in maatvoering die inherent verbonden zijn aan het bouwproces, zullen voortaan beschouwd worden als beantwoordend aan de verleende vergunning.  

Het facultatieve as-builtattest als optelsom 
Het as-builtattest wordt bijgevolg beperkt tot een louter technische beoordeling van de legaliteit van het gerealiseerde bouwproject. De legaliteit wordt een ‘optelsom’ van: 

  1. de stedenbouwkundige vergunning resp. omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen; 
  2. de decretale tolerantiemarges (metsershaar); 
  3. de tijdens het bouwproces uitgevoerde niet-vergunningsplichtige handelingen; 
  4. de tijdens het bouwproces uitgevoerde vrijgestelde handelingen; 
  5. de tijdens het bouwproces uitgevoerde meldingsplichtige handelingen binnen in gebouwen. 

Zo kan de architect facultatief een verklaring opstellen (as-builtattest) dat bevestigt dat aan de decretale vereisten is voldaan. 

Als hij een as-builtattest opstelt, zal de architect een kopie ervan aan het college van burgemeester en schepenen moeten bezorgen. 

Gelet op het facultatief karakter en de loutere technische beoordeling is er niet langer een validering nodig. 

De Vlaamse Regering heeft een model van as-builtattest vastgesteld. De regeling trad in werking op 30 december 2017 en is van toepassing op lopende dossiers. Er is geen uitvoeringsbesluit nodig.

Terug