Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Decreet Gemeentewegen

Op 1 september 2019 treedt het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad is voorzien op 12 augustus 2019).

Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen.

Zo heeft de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen.

Het decreet bevat in eerste instantie algemene doelstellingen en principes over gemeentewegen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om deze te verfijnen in een gemeentelijk beleidskader en actieplannen op te stellen.

De gemeenteraad kan, los van een andere procedure, beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. Daarnaast wordt ook voorzien in een integratie van deze beslissing van de gemeenteraad in een ruimtelijke planningsinitiatief of de procedure van de omgevingsvergunning.   Tegen de beslissing van de gemeenteraad kan administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Verder bevat het decreet regels over de realisatie van gemeentewegen, de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de voorwaarden voor een vergoeding voor waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is.

Het decreet voorziet tot slot in uitgebreide handhavingsmogelijkheden voor de gemeente waaronder de last tot herstel, de bestuursdwang en dwangsommen.

De tekst van het decreet houdende de gemeentewegen vindt u hier.

De parlementaire voorbereiding vindt u op de website van het Vlaams Parlement.

Klik hier voor informatie over de verbanden met ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, omgevingsvergunning en de overgangsregeling met buurtwegen.

Klik hier voor de lijst met  veelgestelde vragen (versie 30 augustus 2019).

Het nieuw gemeentewegendecreet valt onder de bevoegdheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Meer informatie kan u vinden via volgende link decreet Gemeentewegen . Informatievragen over het decreet kunnen gestuurd worden naar: mow-contact.be en adviesvragen kunnen worden ingediend via (een tijdelijk) online aanvraagformulier.