Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

7. Een beperkte verruiming van de afwijkingsmogelijkheden voor onroerend erfgoed 

VCRO artikel 4.4.6  

De VCRO bevat een afwijkingsbepaling voor constructies die beschermd zijn als monument of die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of archeologische site.  De Raad voor Vergunningsbetwistingen beoordeelde sommige van deze toepassingen als onwettig, ook al was er een gunstig advies vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed. 

Het wijzigingsdecreet verruimt de afwijkingsmogelijkheden binnen bepaalde perken. 

Uitgebreide tekst
Terug