Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

7. Een beperkte verruiming van de afwijkingsmogelijkheden voor onroerend erfgoed 

VCRO artikel 4.4.6  

De VCRO bevat een afwijkingsbepaling voor constructies die beschermd zijn als monument of die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap.  

In enkele uitspraken oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat sommige toegestane afwijkingen onwettig waren, ook al was er een gunstig advies vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed. 

Het wijzigingsdecreet verruimt de afwijkingsmogelijkheden binnen bepaalde perken. Bedoeling is om, in het belang van het voortbestaan van het erfgoed, op een vlotte manier, zonder RUP, bepaalde ingrepen toe te laten die nieuwe functies in het erfgoed ondersteunen. 

Door deze wijziging kan er worden afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften voor vergunde constructies binnen beschermde stads- of dorpsgezichten, cultuurhistorisch landschappen of archeologische sites. Voordien kon dit alleen voor bestaand hoofdzakelijk vergunde constructies die krachtens decreet definitief of voorlopig beschermd zijn als monument.  

De toepassing is niet langer beperkt tot handelingen die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van het monument. Er kunnen naast ontsluitingen ook parkings, verhardingen, reliëfwijzigingen, ondergrondse constructies, technische constructies of onthaalinfrastructuur met een maximale vloeroppervlakte van 100m² worden toegelaten op voorwaarde dat ze het functioneren van de aanwezige of te vergunnen activiteiten binnen de beschermde goederen bevorderen of zorgen voor valorisatie ervan.  

De regeling trad in werking op 30 december 2017, en geldt voor vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf die datum.

Er is geen uitvoeringsbesluit nodig.

Terug