Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

14. Gevelisolatie 

VCRO art. 4.1.1, 12°; art. 4.4.1, art. 4.3.8§1 

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link. en het Decreet gemeentewegen - zie link.

Gevelisolatie ≠ uitbreiding 

In het kader van de optimalisatie en energie-efficiëntie van ons gebouwenpatrimonium is het aangewezen om bestaande woningen te isoleren.  

Het bouwvolume staat in de VCRO gedefinieerd als ‘het bruto-bouwvolume met inbegrip van buitenmuren en dak’, wat betekent dat het bouwvolume van een constructie/woning moet gerekend worden aan de buitenzijde en dat het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde resulteert tot een volumetoename.  

Door de definitie van ‘verbouwen’ aan te vullen, wordt het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter beschouwd als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume.  
Zo kunnen de zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied (die nooit kunnen uitbreiden) en de zonevreemde woningen buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied (die in geval van een bestaand volume  1000 m3 niet kunnen uitbreiden) toch aan de buitenzijde isoleren.

Door het Verzameldecreet 2019 wordt niet langer gesproken over 'gevelisolatie' maar over 'isolatie', waardoor de wijziging ook van toepassing is op dakisolatie, aangebracht aan de buitenzijde van het dak (het zogenaamde 'sarkingdak').

Gevelisolatie ≠ afwijking  

Daarnaast wordt bepaald dat gevelisolatie tot een maximum van 26 cm niet als afwijkend van de stedenbouwkundige of verkavelingsvoorschriften wordt beschouwd (cf. analogie zonnepanelen en zorgwonen), voor zover de voorschriften het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning niet uitdrukkelijk verbieden.  

De regeling trad in werking op 30 december 2017 en is van toepassing op lopende dossiers. Er is geen uitvoeringsbesluit nodig.

Door het Verzameldecreet 2019 wordt niet langer gesproken over 'gevelisolatie' maar over 'isolatie', waardoor de wijziging ook van toepassing is op dakisolatie, aangebracht aan de buitenzijde van het dak (het zogenaamde 'sarkingdak').

Als bij het aanbrengen van gevelisolatie aan een bestaande vergunde of vergund geachte constructie een rooilijn wordt overschreden, kan in principe geen vergunning verleend worden, tenzij de overschrijding ten hoogste veertien centimeter bedraagt en na gunstig advies van de wegbeheerder. Tot en met 31 augustus 2019 werd hiervoor verwezen naar het Rooilijndecreet. Sinds 1 september 2019 (inwerkingtreding van het Gemeentewegendecreet) is deze regeling opgenomen in artikel 4.3.8,§1 VCRO. Dat de stedenbouwkundige voorschriften niet langer in de weg staan van het aanbrengen van 26 cm isolatie, neemt niet weg dat artikel 4.3.8,§1 VCRO dit beperkt tot 14 cm indien er een rooilijn wordt overschreden (door aanbrengen van gevelisolatie). Hieruit volgt dat het openbaar domein op vandaag dus niet met 26 cm maar met ten hoogste 14 cm zal kunnen overschreden worden.

Terug