Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

25. Oplossing voor vergunningen die enkel nodig zijn in uitvoeringsfase 

OVD artikel 18 en 37 

Op het ogenblik dat een aanvraag wordt ingediend voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg of de bouw van een gebouw, is doorgaans de aannemer nog niet bekend. Vaak is het deze aannemer die de uitvoeringswijze van vergunde handelingen bepaalt.    

Als geëist wordt dat al de gegevens over de uitvoeringswijze reeds bepaald worden bij de aanvraag van de stedenbouwkundige handelingen, dan blokkeert de vergunningverlening.  

De verplichting tot gezamenlijke indiening geldt daarom niet langer voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een project enerzijds, en voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die alleen nodig is tijdens de uitvoeringsfase van het project anderzijds. 

Als voor de uitvoeringsfase zowel een vergunning in toepassing van de VCRO als het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid nodig is, dan dienen deze wel gezamenlijk te worden aangevraagd.  

Als bij MER-plichtige handelingen de uitvoeringswijze (in toepassing van de project-MER-richtlijn) wel essentieel is in de beoordeling van de (milieu)hinder, dan is het aangewezen dat de aanvraag voor het project wel zo veel als mogelijk de uitvoeringswijze regelt.

Uitgebreide tekst
Terug