Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

6. Regeling voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

LET OP: deze regeling werd VERNIETIGD door het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 en kan NIET meer worden toegepast.

Art. 5.7.1 VCRO  

De Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigen veelvuldig vergunningen in gebieden met de gewestplanoverdruk ‘landschappelijk waardevol’. Hierdoor is het vandaag quasi onmogelijk om nog stedenbouwkundige vergunningen resp. omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen af te leveren voor de professionele landbouw in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  
Het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift staat bebouwing in deze gebieden nochtans toe, mits ze de ‘schoonheid van het landschap niet in gevaar brengen’.  

Het wijzigingsdecreet schept hierover duidelijkheid. 

Uitgebreide tekst
Terug