Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

19. Ruimtelijke impulsprojecten 

VCRO artikel 1.1.4/1 (nieuw artikel) 

Ruimtelijke impulsprojecten zijn ruimtelijke projecten die passen binnen de doelstellingen van ruimtelijke ordening én die aansluiten bij de gevalideerde ruimtelijke beleidsvisie. Ruimtelijke impulsprojecten kunnen zowel aansluiten bij ruimtelijke structuurplanning als bij ruimtelijke beleidsplanning, op alle onderscheiden planniveaus. 

Ruimtelijke impulsprojecten verhogen het ruimtelijk rendement op een kwalitatieve manier zodat het maatschappelijk gebruik toeneemt, zoals door een efficiënter of hernieuwd ruimtegebruik van reeds ingenomen ruimte of doordat het project daar impact op heeft. 

Deze projecten hebben expliciet aandacht voor functieverweving, hergebruik of tijdelijk ruimtegebruik. Ze geven een impuls aan nieuwe ruimtelijke realisaties in een projectgebied met een ruimtelijke kwaliteitsgarantie die ook een verbetering van landschappelijke kwaliteit inhoudt. 

De Vlaamse Regering kan deze ruimtelijke impulsprojecten subsidiëren.

Uitgebreide tekst
Terug