Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

19. Ruimtelijke impulsprojecten 

VCRO artikel 1.1.4/1 (nieuw artikel) 

De Vlaamse Regering kan voortaan naast strategische projecten ook zgn. ruimtelijke impulsprojecten subsidiëren.  

Ruimtelijke impulsprojecten zijn projecten die de ruimtelijke kwaliteit van een gebied op een duurzame manier verhogen en die een hoge mate van realisatiegerichtheid kennen.  

Ruimtelijke impulsprojecten geven een impuls aan andere realisaties in een projectgebied: ze hebben een katalyserende functie en zorgen ervoor dat andere investeringen en realisaties (op korte termijn) van de grond komen en zichtbaar worden op het terrein. Ze zijn m.a.w. een impuls voor die cruciale aspecten die onder een reguliere marktwerking ofwel niet ofwel met een lagere ruimtelijke kwaliteit zouden worden gerealiseerd of waarvoor geen financiering wordt gevonden. 

Ruimtelijke impulsprojecten moeten niet grootschalig zijn qua ruimtelijke omvang of aantal vierkante meters. Het is vooral belangrijk dat ze een impuls vormen voor andere ruimtelijke realisaties. 

In vergelijking met de strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ligt de focus bij ruimtelijke impulsprojecten op het realiseren.  

In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, blijft de mogelijkheid van subsidiëring van het opzetten, coördineren en realiseren van een strategisch project behouden, niet langer ter uitvoering van de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maar wel van de doelstellingen, geformuleerd in de strategische visie of een beleidskader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen . 

Tussen de twee soorten te subsidiëren projecten (ruimtelijke impulsprojecten en strategische projecten) bestaat er immers een schaalverschil. 

Er is nog een besluit van de Vlaamse Regering nodig vooraleer deze regeling van kracht wordt.

Terug