Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

2. Verruimen van de mogelijkheden om ruimtelijk rendement te optimaliseren/versoepelen van procedures 

VCRO art. 4.3.1; 7.4.4/1, art. 85 en 86 OVD 

 

Het wijzigingsdecreet versoepelt een aantal procedures om het verhogen van ruimtelijk rendement mogelijk te maken. Deze procedures zijn gericht op intensivering van het ruimtegebruik, verweving van verschillende functies, het hergebruik van constructies en het toelaten van tijdelijk ruimtegebruik.  

  1. Het principe van ruimtelijk rendement wordt verankerd in de beoordeling van vergunningsaanvragen aan de goede ruimtelijke ordening. (art. 4.3.1, §2, 2° VCRO ) 
  2. De bijstellingsprocedure van verkavelingen wordt eenvoudiger. De huidige tweevoudige openbaarmaking wordt vervangen door één openbaar onderzoek, dat ingericht wordt door de gemeente. De modaliteiten verschillen naargelang het initiatief tot bijstelling van de verkaveling uitgaat van een kaveleigenaar of van de gemeente. (art 85 en 86 OVD)  
  3. Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn geen weigeringsgrond meer voor aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Dit betekent niet dat die voorschriften “verdwijnen”. Ze verliezen echter hun dwingend karakter. De nieuwe regeling geldt niet voor verkavelingsvoorschriften die betrekking hebben op wegenis en het openbaar groen. (art. 4.4.1 VCRO) Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.
  4. Van voorschriften van BPA’s ouder dan 15 jaar, kan worden afgeweken voor aanvragen tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De voorschriften bestaan nog steeds en wie zich eraan houdt, zal procedurele voordelen genieten (geen openbaar onderzoek houden bv). De nieuwe regeling geldt niet voor stedenbouwkundige voorschriften van een BPA die betrekking hebben op wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. (art. 4.4.9/1 VCRO) Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.
  5. Het wijzigingsdecreet voert een vereenvoudigde procedure in tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften van BPA’s, APA’s en gemeentelijke RUP’s. Voorheen kon dit enkel via de opmaak van RUP, wat erg tijdsintensief is en duur. Voortaan kunnen gemeenten in bepaalde gevallen voorschriften aanpassen zodat ruimtelijke rendementsverhoging bevorderd wordt. Naast ruimtelijk rendement wordt ook energiebesparing als mogelijke doelstelling vermeld. Voorschriften over de breedte van (bouwvrije) zijtuinstroken houden bijv. soms de isolatie van zijmuren tegen. Het wijzigingsdecreet maakt het eenvoudiger deze voorschriften aan te passen. (art. 7.4.4/1 VCRO) 

Meer weten?

Terug