Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Enter Title

GRUP Kasteelpark de Merode - voortraject

Op donderdag 4 april 2019 vindt er een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van twee informatiewandelingen door het plangebied. U kan deelnemen om 17u30 of om 19u. De wandelingen vertrekken aan de parochiezaal Bergom, Hoge Dreef 1 in Herstelt.

 

Historiek voortraject:

Weerslag van het procesverloop:

 • Procesnota. Dit document is evolutief: In elke fase van het proces wordt de procesnota geactualiseerd. Naarmate het proces vordert, rapporteert de procesnota ook over de reeds gezette processtappen
 • Verslagen van het planteamoverleg: Verslag 1 

Stand in de procedure:

Opstartfase: ​

 • Doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling, het publiek maken van de startnota en de procesnota.​
 • Documenten van de opstartfase:

Raadpleging bevolking van 19 maart tot en met 17 mei 2019.

 • persbericht
 • posters van de infomarkt
 • verslag van de raadpleging

Scopingsfase:

 • Doel: Het planteam verwerkt de adviezen en inspraakreacties in de scopingsnota. 
 • Documenten van de scopingfase:
  • scopingsnota
  • kaarten
  • bijlagen

Planvormingsfase:

 • Doel: Het planteam maakt een voorstel van uitvoeringsplan en legt dit voor in de vorm van een plenaire vergadering of schriftelijke adviesvraag.
 • Documenten van de planvormingsfase:
  • toelichtingsnota
  • grafisch plan
  • kaarten
   • kaart 0: situering plangebieden
   • kaart 1: luchtfoto met aanduidingen
   • kaart 2: bestaande juridische toestand 
   • kaart 3: andere plannen
  • bijlagen
   • kaartenbundel plan-MER
   • bijlage IV: register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie

Verdere procedurestappen: Voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek en definitieve vaststelling