Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Stedelijk Systeem Kust

 

 Kustzone
 Kustzone. Beeld: www.grafillus.com voor afdeling Kust


‘Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar mogelijke transformaties van de bebouwde omgeving in de kustgemeenten en aanpalende hinterlandgemeenten, om te komen tot een robuust stedelijk systeem. Het onderzoek is een samenwerking tussen het  Departement, het Team Vlaams Bouwmeester, OVAM en de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen LABO RUIMTE, een platform voor ontwerpend onderzoek naar ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken.

 
De Kustzone als één stedelijk metabolisme

De kustzone is een dynamisch gebied met grote uitdagingen op het vlak van klimaat, wonen, werken, mobiliteit, energie, water, recreatie, biodiversiteit en landbouw. De kustzone – de 10 kustgemeenten en 9 poldergemeenten – werd in het kader van een eerder uitgevoerd ontwerpend onderzoek ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ reeds beschouwd als één functioneel samenhangend gebied, één stedelijk metabolisme als het ware. Met het oog op de toekomstige uitdagingen is het van belang om steeds de kust te bekijken vanuit een helikopterview, de onderlinge samenhang van de kustgemeenten én de relatie met het hinterland in beschouwing te nemen.

Het onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gaat na hoe we de bebouwde omgeving van de kustzone - en de manier waarop die kustzone functioneert – kunnen omvormen of aanpassen tot een robuust stedelijk systeem? We zetten een zoektocht in naar een systeem dat flexibel kan inspelen op toekomstige uitdagingen, dat kan functioneren bij groei, maar dat ook functioneert bij een status-quo of krimp.

 
Focus op reconversie

Om te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen voor de kustzone, is een ‘reconversie’ van het huidige stedelijk systeem noodzakelijk. Het onderzoek legt de focus in de eerste plaats op het aanpassen of hervormen van de bebouwde omgeving en de infrastructuur. Welke kansen liggen er voor een andere functionele mix, verdichten of verdunnen, nieuwe vormen van verstedelijking, aanpasbaar, omkeerbaar of tijdelijk gebruik… in dat bebouwde weefsel? Dit onderzoek zal onder meer criteria aanleveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen het territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone, T.OP Kustzone, waarmee de gemeentes aan de slag kunnen voor de opmaak van een eigen verdichtingskader.

 

Onderzoeksteam

De onderzoeksopdracht werd gegund aan Tractebel Engineering N.V. met onderaannemers H+N+S Landschapsarchitecten en Fabric. De studie loopt van september 2016 tot mei 2017 en zal onder meer input leveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen het territoriaal ontwikkelingsprogramma T.OP Kustzone.

 

 

 

In een notendop

‘Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone, om te komen tot een robuust stedelijk systeem.

Alliantie

Timing

Het ontwerpend onderzoek loopt van juli 2016 tot mei 2017.