Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

onderzoek

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester willen een leer- en transformatieprogramma opstarten voor verkavelingswijken waar de generatiewissel zich laat voelen en waar een bijkomende woonopgave en verdichting aan de orde zijn. We zoeken lokale besturen die concrete cases van zulke verkavelingswijken met ons willen delen in een reeks workshops van juli tot oktober 2019.

Bekijk alle info op de website van de Vlaamse Bouwmeester

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

Dit Verzameldecreet voert onder andere een aantal wijzigingen door aan de VCRO, het omgevingsvergunningendecreet en het DABM. Het decreet werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus nog niet in werking getreden. Van zodra de datum van publicatie gekend is, zal dit gecommuniceerd worden.

Bekijk de wijzigingen van dit decreet.

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut van onroerende goederen gelegen te Turnhout zijnde 10 m² van het perceel kadas­traal gekend als 2de afdeling, sectie N, nr. 193D, zijnde 114 m² van het perceel kadas­traal gekend als 2de afdeling, sectie N, nr. 192E, zijnde 404 m² van het perceel kadas­traal gekend als 2de afdeling, sectie N, nr. 193C.

De NV Aquafin maakt hierbij namens het Vlaams Gewest  bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van het Vlaams Gewest om voor de realisatie van dit project 22720 hoger vermeld perceel te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 06/05/2019 tot en met 10/06/2019 ter inzage in het Stadhuis van Turnhout. De openingsuren van het gemeentehuis kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente.

Tijdens die periode kan het dossier ook geraadpleegd worden op de website van het Departement Omgeving, op de website van de gemeente Turnhout, alsook op de website van de nv Aquafin.

Gebeurlijke bezwaren moeten per beveiligde zending worden overgemaakt aan ofwel de nv Aquafin, dienst grondverwervingen, mevrouw Audrey Geudens, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ofwel aan de ‘Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout tav Philip Poels of Annelies Meeus’.

Bekijk hier het onteigeningsplan, de projectnota en het voorlopig onteigeningsbesluit.

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid, respectievelijk een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden ingesteld indien tijdens het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag een gemotiveerd bezwaar werd ingediend, vernietigd.

De strategische visie BRVstelt ons als professionals en beleidsmakers voor belangrijke opgaves. Uitbreiden wordt de uitzondering. Transformatie wordt de norm. Leefomgevingskwaliteit staat voor nieuwe kansen.

Het Departement Omgeving organiseert beleidsfora op 26 maart en 2 april 2019 voor lokale besturen en professionals in omgevingsbeleid.

Vorige pagina | Volgende pagina

ESPON

ESPON op deze site