Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke plannen

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

  • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 29 maart via het formulier.

van 21 augustus 2018 tot en met 19 oktober 2018:

van 25 september 2018 tot en met 23 november 2018:

van 9 oktober 2018 tot en met 7 december 2018:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

 

Ruimtelijke structuurplannen leggen de visie op de ruimtelijke ordening vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

We onderscheiden:

   

Bestemmingsplannen zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Deze plannen worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen.

Niet al deze plannen zijn op internet raadpleegbaar. Wilt u precies weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, win dan informatie in bij de gemeente.

Meer lezen over bestemmingsplannen

Rooilijnplannen leggen de grens vast tussen het openbaar domein en de private eigendommen.

 

Onteigeningsplannen worden opgemaakt wanneer onteigeningen moeten gebeuren om plannen te kunnen realiseren.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden in heel Vlaanderen

De Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.