Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke plannen

Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
  • Openruimtegebieden Beneden-Nete
    Openbaar onderzoek van 17 april 2018 tot en met 15 juni 2018
  • Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
    Openbaar onderzoek van 7 augustus 2018 tot en met 5 oktober 2018
Startnota :
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
  • Momenteel geen openbaar onderzoeken
Kennisgeving planmer :

 

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 

Ruimtelijke structuurplannen leggen de visie op de ruimtelijke ordening vast. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen.

We onderscheiden:

   

Bestemmingsplannen zorgen voor de verfijning op perceelniveau. Deze plannen worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen.

Niet al deze plannen zijn op internet raadpleegbaar. Wilt u precies weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, win dan informatie in bij de gemeente.

Meer lezen over bestemmingsplannen

Rooilijnplannen leggen de grens vast tussen het openbaar domein en de private eigendommen.

 

Onteigeningsplannen worden opgemaakt wanneer onteigeningen moeten gebeuren om plannen te kunnen realiseren.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden in heel Vlaanderen

De Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.