Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - OFFICIEUZE COÖrdinatie

Meer info over de wijzigingsdecreten die opgenomen werden in de officieuze coördinatie

Voorziene wijzigingen aan de VCRO

 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden:
  De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden. De Vlaamse Regering hecht nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden. Zo wordt het mogelijk om op korte of middellange termijn duidelijkheid te scheppen in verband met het perspectief voor de woonreservegebieden. Gemeentebesturen maar ook particulieren kunnen een beslissing agenderen. De regeling helpt de lokale besturen en de Vlaamse Regering de doelstelling realiseren om slecht gelegen juridisch woonaanbod te neutraliseren en zo het ritme van bijkomend ruimtebeslag af te remmen.
  Stand van zaken:
  20 juli 2018: voorontwerp wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd door Vlaamse Regering. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SARO, de Minaraad en de SERV.
 • Bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie
  Bedoeling is om bijkomend in mogelijkheden te voorzien voor zowel productie-installaties voor hernieuwbare energie als voor installaties voor opslag en distributie die lokale productie met zich mee brengt. Bestemmingsneutraliteit betekent dan dat de ruimtelijke bestemming van een gebied op zich geen weigeringsgrond vormt voor de inplanting van dergelijke installaties.
  Stand van zaken:
  20 juli 2018: ​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARO en de Minaraad.

Codextrein ruimtelijke ordening in Staatsblad verschenen

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen treedt in werking op 30 december 2017 (tien dagen na publicatie). Bekijk hier de wegwijzer.

Afdrukbare html-versie VCRO zoals vandaag geldig (codex.vlaanderen.be)

Afdrukbare html-versie VCRO zoals hij gold op 22/2/2017 (codex.vlaanderen.be)

Link naar de Vlaamse wetgevingswebsite codex.vlaanderen.be