Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

WEGWIJZER BIJ HET DECREET VAN 8 DECEMBER 2017 (ZGN. CODEXTREIN)

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen trad in werking op 30 december 2017. Hier leest u meer over de wijzigingen. Lees meer.

Inwerkingtreding nieuwe regelgeving

(stand van zaken 1/1/2018)

Er zit heel wat nieuwe regelgeving in de pijplijn. We houden u hier op de hoogte van de inwerkingtreding van de verschillende decreten en uitvoeringsbesluiten.  

AANDACHTSPUNTEN

  • het boetesysteem komt er niet (de sanctie op het overschrijden van termijnen blijft in eerste aanleg een stilzwijgende weigering
  • Het instrumentendecreet is in voorbereiding. De Vlaamse Regering bereidt een ontwerp voor. Lees meer over het instrumentendecreet.

WETGEVING OMGEVINGSVERGUNNING

Deze wetgeving is terug te vinden op de website van het omgevingsloket

Wetgeving Complexe Projecten

Deze wetgeving trad in werking op 1 maart 2015.

 

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Relevante regelgeving:

1° Het decreet:

2° Het besluit:

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

3° Decreet Fiscaliteit:

4° Besluit Fiscaliteit:

De bepaling in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 omtrent de heffing en de opschorting van de heffing zijn vanaf 1/01/2014 overgeheveld naar het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.