Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Wegwijzer bij het Decreet van 8 december 2017 (zgn. Codextrein)Hier vindt u de volledige tekst van het decreet (codex.vlaanderen.be).

 

Wijzigingen met betrekking tot de VCRO:

 
Treden later in werking:

 

Wijzigingen met betrekking tot de omgevingsvergunning: 


Decretale basis voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen. ;

VCRO art. 2.1.1 tot 2.1.13; 2.2.3; 2.2.7; 2.212; 2.2.16; 2.2.18; 2.2.23

Het wijzigingsdecreet vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning. Het creëert een decretale basis om ruimtelijke beleidsplannen op de drie bestuursniveaus (gewest, provincies en gemeenten, met een mogelijkheid voor intergemeentelijke planning) vast te stellen. Het bevat een overgangsregeling.

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit goed met de uitvoeringsregels van ruimtelijke beleidsplannen. Zowel de decretale bepalingen rond beleidsplanning als het uitvoeringsbesluit traden in werking op 5 mei 2018 (zie link). Hiermee wordt het nieuwe systeem van beleidsplanning effectief geoperationaliseerd.

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht

 

Verruimen van de mogelijkheden om ruimtelijk rendement te optimaliseren/versoepelen van procedures  

VCRO art. 4.3.1; 7.4.4/1, art. 85 en 86 OVD

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.

Het wijzigingsdecreet versoepelt een aantal procedures om het verhogen van ruimtelijk rendement mogelijk te maken. Het principe van ruimtelijk rendement wordt bovendien verankerd in de beoordeling van vergunningsaanvragen aan de goede ruimtelijke ordening. Dit zijn belangrijke aanpassingen om zuiniger met ruimte om te springen en zo nieuwe ruimte-inname te kunnen afremmen en op termijn te stoppen. Het creëren van hoger ruimtelijk rendement gebeurt door de ruimte intensiever te gebruiken zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit en dit op de best gelegen plaatsen. Het doel is nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk op te vangen binnen het bestaande ruimtebeslag.

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst 

Terug naar overzicht


Aanduiding van gebieden als watergevoelig openruimtegebied met het oog op de bescherming van de belangen van het watersysteem (signaalgebieden) 

Vnl. art. 5.6.8 en 5.6.9 VCRO

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.

Het wijzigingsdecreet laat de Vlaamse Regering toe gebieden aan te duiden als ‘watergevoelig openruimtegebied’. De Vlaamse Regering wil daarmee bebouwing in verschillende geselecteerde overstromingsgevoelige gebieden (signaalgebieden) weren. 

De Vlaamse Regering keurde op 15 juni 2018 het besluit goed met de nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juli 2018. Zowel de decretale bepalingen rond aanduiding als watergevoelig openruimtegebied als het uitvoeringsbesluit traden in werking op 9 augustus 2018. Hiermee kan de Vlaamse Regering gebieden als “watergevoelig openruimtegebied” effectief aanduiden.

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Gewijzigde toezichtsregeling op lokale RUP’s en verordeningen  

VCRO art. 2.2.16; 2.2.23; 2.3.2 

Vandaag kan een provinciaal of gemeentelijk RUP geschorst worden door de hogere overheid nadat het op provinciaal of gemeentelijk niveau is vastgesteld.  

Het wijzigingsdecreet geeft de Vlaamse Regering nu ook de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een RUP van een provincie of gemeente te vernietigen.  

Daarnaast werd het administratief toezicht op de verordeningen gelijkgeschakeld met dat van de RUP’s. Ook hier krijgt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een provinciale of gemeentelijke verordening te vernietigen. 

lees verder 

Terug naar overzicht

 


Mogelijkheid tot oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) 

VCRO artikel 1.3.3 

Het wijzigingsdecreet maakt de oprichting van een intergemeentelijke gecoro mogelijk en schaft de mogelijkheid af om vrijstelling te bekomen van de verplichting tot oprichting van een gecoro. 

lees verder

Terug naar overzicht


Regeling voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

LET OP: deze regeling werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 en kan NIET meer worden toegepast.

Art. 5.7.1 VCRO (in werking getreden op 30 december 2017) 

Het wijzigingsdecreet stelt uitdrukkelijk dat ontwikkelingen in ‘landschappelijk waardevol’ gebied wel degelijk vergunbaar zijn, op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied.  

Dit is in overeenstemming met het oorspronkelijke gewestplanvoorschrift. 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht

 

Een beperkte verruiming van de afwijkingsmogelijkheden voor onroerend erfgoed  

VCRO artikel 4.4.6  

Het wijzigingsdecreet verruimt de mogelijkheden van handelingen aan of in de omgeving van beschermde constructies die beschermd zijn als monument of binnen een beschermd stads-of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of archeologische site, zonder opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Historisch gegroeide tuincentra, zonevreemd wat betreft (een deel van) hun functie 

LET OP: deze regeling werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 179/2019 dd. 14 november 2019 en kan NIET meer worden toegepast.

VCRO art. 4.4.24 

Het wijzigingsdecreet maakt het voor historisch gegroeide tuincentra in agrarisch gebied mogelijk een planologisch attest aan te vragen. 

 

Meer info bij het vernietigingsarrest:

Zonevreemde tuincentra kunnen geen planologisch attest meer aanvragen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 november 2019 de regeling die het mogelijk maakt voor historisch gegroeide zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied om een planologisch attest aan te vragen, ook al is hun functie niet vergund.

Deze regeling werd ingevoerd in de VCRO (artikel 4.4.24) via de artikelen 77 en 79 van de Codextrein en is gebaseerd op 3 overwegingen: het historisch gegroeid karakter van de zonevreemde activiteiten, de moeilijkheden om de betrokken tuincentra te herlokaliseren en de inpasbaarheid van hun activiteiten in de agrarische context.

Het Grondwettelijk Hof stelt dat deze overwegingen niet volstaan en de regeling het gelijkheidsbeginsel schendt doordat er ook andere zonevreemde bedrijven zijn in agrarisch gebied die met hetzelfde ‘ruimteprobleem’ geconfronteerd worden. Het historisch gegroeid karakter verantwoordt het verschil in behandeling met die andere zonevreemde bedrijven niet. Er wordt ook niet aangetoond dat de moeilijkheid om zonevreemde tuincentra te herlokaliseren niet zou gelden voor andere zonevreemde bedrijven. Het argument dat tuincentra niet geherlokaliseerd kunnen worden omwille van de noodzaak van grote oppervlaktes grond voor kweek en doorkweek, is geen voldoende motivering om van het gelijkheidsbeginsel af te wijken, aangezien conditioneren ook toegelaten is.

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat zonevreemde tuincentra niet langer een planologisch attest kunnen aanvragen indien zij niet hoofdzakelijk vergund zijn, zowel voor wat betreft de bestaande constructies, als de functie.

Reeds afgeleverde positieve planologische attesten kunnen de overheid niet langer verplichten tot de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg. Evenmin kan een positief planologisch attest nog als grondslag dienen om in een omgevingsvergunning af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften. Het planologisch attest werd immers afgeleverd op basis van een vernietigde regeling. Gezien de juridische basis van het attest ontbreekt, kan men zich hier niet langer op beroepen.

Lees het vernietigingsarrest (nr. 179/2019 van 14 november 2019)

 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Beperkte uitbreiding van de mogelijkheden voor bedrijven in gebieden, op de gewestplannen aangewezen als gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën, regionaal of lokaal bedrijventerrein 

VCRO art. 4.4.8/1 

De mogelijkheden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s om zich te vestigen in gebieden voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën worden verruimd. 

lees verder

Terug naar overzicht


Aanpassing van de aankoopplicht 

VCRO artikel 2.4.10 

Het wijzigingsdecreet heft de verplichting op tot aankoop van een onroerend goed dat door de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan ernstig in waarde daalt. De getroffen eigenaars kunnen aanspraak maken op een planschade- of kapitaalschadevergoeding.

lees verder

Terug naar overzicht


‘Zorgwonen zonder zorgen’ 

VCRO 4.1.1, 18°; 4.2.4, §1; 4.4.1, §2, 2°, 4.4.12 t.e.m. 4.4.15; 4.4.21, 4° 

Vooreerst verfijnt het wijzigingsdecreet de definitie van zorgwonen. 

Daarnaast wordt de creatie van een zorgwoning in zonevreemde woningen, alsook in woningen binnen verkavelingsvoorschriften die bijkomende woongelegenheden uitdrukkelijk uitsluiten, mogelijk gemaakt.  

lees verder 

Terug naar overzicht


As-built 

VCRO 4.2.7 t.e.m. 4.2.13 

Het wijzigingsdecreet voorziet in een volledige vervanging van de procedure van het as-builtattest (de huidige procedure in de VCRO was nog niet in werking).  

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst of toelichting voor bouwers en architecten

Terug naar overzicht


Hobbystallen voor weidedieren 

VCRO 4.4.8/2  

Het wordt mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, 1 stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief beroepslandbouwbedrijf op te richten in agrarisch gebied. 

lees verder 

Terug naar overzicht


Handelingen in ontginningsgebieden 

VCRO 4.4.8/3  
Let op: DEZE REGELING WERD VERNIETIGD DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF (arrest nr. 144/2018 van 18 oktober 2018) EN KAN NIET MEER WORDEN TOEGEPAST

In de gewestplanbestemmingen voor ontginningsgebieden en de gebieden die vallen onder de subcategorie van gebiedsaanduiding ‘gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen’ kan naast de ontginning van de primaire grondstoffen ook overgegaan worden tot mechanische bewerking van de ontgonnen delfstoffen. 

lees verder

Terug naar overzicht


Gevelisolatie 

VCRO art. 4.1.1, 12°; art. 4.4.1; art. 4.3.8,§1 

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link. en het Decreet Gemeentewegen - zie link.

Voortaan kan gevelisolatie tot maximum 26 centimeter aangebracht worden bij zonevreemde woningen, zonder dat dit wordt beschouwd als een volume-uitbreiding.  

lees verder 

Terug naar overzicht


Handhaving

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.

Wijzigingen aan de artikelen van de VCRO zoals zij waren vóór inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014 VCRO op 1 maart 2018. Bij de inwerkingtreding van dit laatste decreet op 1 maart 2018 is Titel VI-Handhaving waarvan deze bepalingen deel uitmaakten, integraal vervangen (zie onder nr. 29). Deze thans oude handhavingsbepalingen van de VCRO kunnen enkel nog van belang zijn voor handelingen die in de periode van 30 december 2017 tot en met 28 februari 2018 zijn gesteld.  

VCRO art. 6.1.1, 8° (handhaving op WORG’s), art. 6.1.6 ,§2 en titel VI, hoofdstuk I, afdeling 4, sectie 4 (dwangsombevoegdheid Hoge Raad), art. 6.1.49 (administratieve beboeting stakingsbevel)  

Het betreft de invoering van een bepaling voor de handhaving op de WORG’s en een aantal technische aanpassingen naar aanleiding van de rechtspraak.  

lees verder 

Terug naar overzicht


Technische aanpassingen en vereenvoudigingen in de VCRO, en aanpassing in de planschaderegeling in opvolging van een arrest van het Grondwettelijk Hof 

De lijst van technische aanpassingen en vereenvoudigingen vind je hier.

Terug naar overzicht


Opheffing van reservatiestroken en afstand van meerwaarde bij werken, uitgevoerd in reservatiestroken 

VCRO artikel 4.3.8, §2 en 7.4.2/3.  

Het wijzigingsdecreet laat de Vlaamse Regering toe om in één beweging en uiterlijk op 31 december 2018 een aantal reservatiestroken te schrappen zonder daarvoor alle betrokken plannen te moeten wijzigen. (art. 7.4.2/3 VCRO) Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. De aangepaste gewetsplannen zijn hier raadpleegbaar.

Daarnaast wordt het bij onteigening mogelijk de eigenaars te compenseren voor de meerwaarde ontstaan door vergunde handelingen. Een eigenaar kan voortaan ook vergoed worden voor kosten die hij gemaakt heeft om zijn woning in goede staat te houden. (art. 4.3.8, §2 VCRO) 

De Vlaamse Regering heeft op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over de mate waarin bij het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.

  

lees verder 

Terug naar overzicht


Ruimtelijke impulsprojecten 

VCRO artikel 1.1.4/1 (nieuw artikel) 

Het wijzigingsdecreet creëert een subsidieregeling voor zogenaamde ‘impulsprojecten’. Dit zijn projecten die de ruimtelijke kwaliteit van een gebied op een duurzame manier verhogen en die een hoge mate van realisatiegerichtheid kennen. 

Daarnaast blijft ook de subsidie voor zogenaamde ‘strategische projecten’ behouden, echter niet langer ter uitvoering van de doelstellingen van het RSV maar wel van het BRV. (artikel 2.1.4 VCRO) 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure van de omgevingsvergunning 

(Verschillende artikelen in het OVD en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) 

Het wijzigingsdecreet integreert de vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen in de omgevingsvergunning. 

lees verder

Terug naar overzicht

 


Invoering van de provinciale omgevingsambtenaar 

OVD artikelen 9/1 e.a. 

Naast de gewestelijke en gemeentelijke omgevingsambtenaren komen er nu ook omgevingsambtenaren op provinciaal niveau. 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst 

Terug naar overzicht


Verlenging van de vervaltermijn van de omgevingsvergunning in geval van overmacht 

OVD artikel 99 

De vervaltermijn van een vergunning kan éénmalig verlengd worden met twee jaar, in het geval de vergunninghouder de vergunde handelingen niet kan starten door redenen buiten zijn wil. 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Beperking van de toegang tot beroep tegen vergunningsbeslissingen 

OVD artikelen 53, en 105, §2 

Diegenen die geen bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek kunnen niet langer beroep instellen tegen een beslissing.  

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Aanpassing van de gevolgen van schorsings- en vernietigingsarresten op bepaalde exploitaties van ingedeelde inrichtingen en activiteiten 

Let op: DEZE REGELING WERD GEDEELTELIJK VERNIETIGD DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF (arrest nr. 145/2019 van 17 oktober 2019)

OVD artikel 2, 4° 

Het wijzigingsdecreet geeft de mogelijkheid om de exploitatie van een bestaande inrichting waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd verder te zetten tot er een definitieve beslissing is over die aanvraag. 

lees verder

Terug naar overzicht


Oplossing voor vergunningen die enkel nodig zijn in uitvoeringsfase 

OVD artikel 18 en 37 

Het decreet omgevingsvergunning legt op dat stedenbouwkundige handelingen en exploitaties samen moeten worden aangevraagd.  
Dat kan een probleem zijn voor vergunningen nodig tijdens de uitvoeringsfase.  
Dit wordt opgelost door de verplichting tot gezamenlijke indiening niet te laten gelden voor het aanvragen van 1) een vergunning voor een project en 2) een vergunning die enkel nodig is tijdens de uitvoeringsfase van het project. 

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Verduidelijking van wat een opzichzelfstaand project is 

OVD artikel 15 

DABM artikel 5.1.1, 12° 

Het decreet omgevingsvergunning had een verwarrende regeling rond wat een project is.  
Dit heeft invloed op de vraag wie de bevoegde overheid is.  
De onduidelijkheden worden weggewerkt.  

lees verder: samenvatting of uitgebreide tekst

Terug naar overzicht


Technische aanpassingen  

Het wijzigingsdecreet voorziet technische aanpassingen aan het OVD inzake tijdelijke verlengingen van vergunningen met een beperkte duur. 

lees verder 

De lijst van technische aanpassingen en vereenvoudigingen vind je hier.

Terug naar overzicht

 

Uitbreiding van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar naar beslissingen in beroep  

OVD artikel 52 

De Vlaamse Regering kreeg machtiging om te bepalen in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over een beroep beslist. 

lees verder

Terug naar overzicht


Wijzigingen aan het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning  

Het decreet betreffende de handhaving van omgevingsvergunning van 25 april 2014 is in werking getreden op 1 maart 2018. 

De codextrein heeft wijzigingen aangebracht in het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014 (afgekort: Handhavingsdecreet) (zie artikelen 160 t.e.m. 208 codextrein) alsook toevoegingen aan de VCRO (zie artikelen 103 t.e.m. 107 codextrein).

De wijzigingen die aan het Handhavingsdecreet voorzien waren in de codextrein, waren reeds doorgevoerd vóór 1 maart 2018 en dus reeds verwerkt in de finale teksten van het Handhavingsdecreet op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan op 1 maart 2018. De toevoegingen zijn rechtstreeks in werking getreden op 1 maart 2018.     

Hieronder wordt een summier overzicht van de wijzigingen en toevoegingen weergegeven op hoofdlijnen.  

lees verder

Terug naar overzicht


Download

Zie ook: Presentatie Beleidsforum Codextrein 20 februari 2018 Brussel